Superior Court of California - County of Orange
Error processing SSI file

Thanh Toán và Gia Hạn

Xin Lưu Ý
Không có dịch vụ thanh toán trên mạng để đóng tiền thế chân theo yêu cầu để chọn ngày xử ở tòa, hoặc xử bằng bản tuyên khai. Không có dịch vụ thanh toán trên mạng và bằng điện thoại để đóng tiền thế chân, v.v... Khi nộp tiền và/hoặc giấy tờ qua bưu điện, có thể mất 10 ngày để chuyển đi và làm thủ tục.

Bấm ở đây để duyệt các khoản lệ phí, tiền phạt và phụ phí mới có hiệu lực từ ngày 1 Tháng Giêng, 2009.

Tôi có thể trả giấy phạt của mình trực tuyến không?

Trả tiền trực tuyến (trên mạng):Thẻ Visa, Master Card, Discover, American Express, EFT và Debit. Quý vị chỉ có chọn lựa này nếu trả tiền vào hoặc trước ngày hạn nguyên thủy của mình. Nếu thế, bấm vào đây để truy cập trang Thâu Nhận Thanh Toán trực tuyến. Nơi cung cấp dịch vụ này sẽ tính lệ phí thủ tục là $6.20.
Ghi Chú: Các khoản thanh toán qua mạng không áp dụng để đóng tiền thế chân cho một phiên xử ở tòa, hoặc một phiên xử bằng bản tuyên khai.

  • Quý vị phải có số OC Pay # của mình
  • Xin để sẵn mã số giấy gọi hầu tòa hoặc số vụ kiện
  • Khoản thanh toán của quý vị sẽ được thâu nhận và quý vị có thể in ra xác nhận thanh toán
  • Giấy gọi hầu tòa phải chưa quá hạn

Đến tận nơi: Có thể đến tận nơi trả tiền tại bất cứ Trung Tâm Công Lý nào. Bấm ở đây để xem địa điểm và giờ giấc.

Bằng điện thoại: Thẻ Visa, Master Card, Discover, American Express, EFT và Debit. Liên lạc với Trung Tâm Thông Tin và Thanh Toán Tự Động tại số (877) 872-2122. Quý vị phải có số OC Pay # để truy nhập và sử dụng hệ thống này. Muốn biết thêm chi tiết về số OC Pay # của mình bấm ở đây.

Giờ làm việc là 8:00 sáng – 5:00 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, trừ các ngày lễ nghỉ. Bấm ở đây để biết thêm chi tiết về Trung Tâm Thông Tin và Thanh Toán Tự Động.

Bằng thư: Chỉ nhận chi phiếu và ngân phiếu. ĐỪNG GỬI TIỀN MẶT. Chi phiếu và ngân phiếu phải đề trả cho “Clerk of the Court” (Lục Sự Tòa). Để chắc chắn tiền quý vị trả được bỏ vào đúng hồ sơ, hãy gửi kèm số hồ sơ hoặc mã số giấy gọi hầu tòa. Mọi chi phiếu phải in sẵn tên người ký chi phiếu. Gửi tiền thanh toán đến: Information Payment Center, P.O. Box 31064, Laguna Hills, CA 92654-1064. Bấm ở đây để lấy mẫu gửi thư thanh toán bằng thẻ tín dụng.

Tôi làm thế nào để yêu cầu gia hạn?

Phòng lục sự có thể cho phép gia hạn 45 ngày đối với giấy gọi hầu tòa giao thông vì phạm vi cảnh. Quý vị có thể yêu cầu gia hạn bằng điện thoại, đến tận nơi hoặc qua mạng.

Đến tận nơi: Có thể đến tận nơi để yêu cầu tại bất cứ Trung Tâm Công Lý nào. Bấm ở đây để xem địa điểm và giờ giấc.

Bằng điện thoại: Liên lạc với Trung Tâm Thông Tin và Thanh Toán Tự Động tại số (877) 872-2122. Giờ làm việc là 24 một ngày, 7 ngày một tuần. Bấm ở đây để biết thêm chi tiết về Trung Tâm Thông Tin và Thanh Toán Tự Động.

Gia hạn trực tuyến (trên mạng): Có thể yêu cầu gia hạn trực tuyến bằng cách truy cập vào trang Yêu Cầu Gia Hạn Giấy Gọi Hầu Tòa Giao Thông.

  • Quý vị phải có số hồ sơ hoặc mã số giấy gọi hầu tòa của mình và giấy này phải chưa đáo hạn hoặc từng gia hạn trước đó hoặc có ra hầu tòa.
  • Quý vị phải chưa từng có trong hồ sơ một vụ không ra tòa hoặc Phụ Phí Dân Sự.
  • Quý vị phải có số OC Pay # của mình.

Sửa Đổi Lần Cuối: Ngày 21 Tháng 1 Năm 2010 Error processing SSI file